Project Groups

From Digital Media Asia
Jump to: navigation, search

Project Groups

Please change Your Team name to your project topic and change student name to your own name

Team Members
Wiki - Laos Aashna Nasta Bram de Jonge Chika Mitsui Florian Hoppen Genevieve Lim Siying Kyle Chatterson
Wiki - Hong Kong Don Tan Karine Von Mercy Suryasin
Wiki - Taiwan Don Tan Karine Von Mercy Suryasin
Wiki - China Sangita D/O Rajandran Lau Jia Jia Laureen Soh Xue Ling Audrey
Wiki - Japan Celene Eddie Amin Debbie Foo Lim Yu Ting Pyrena Chu Sabrina Ooi
Wiki - Indonesia Mavis Chan Lam Cai Yu Pan Hui Yan Trixia Yong
Wiki - Singapore CHUA Kok Keng Gabriel TAN Kwang Lim SEAH Hua Sheng SU Mon Kywe
Wiki - South Korea Chen Huiyi, Karen Chong Hong Hao Chong Maio Sia Yong Li
Wiki - Vietnam Nguyen Thuy Phuong Tan Yan Jun Lavinia Cheng Hiu Tung Young Yuen Rong
Wiki - Malaysia Lee Wan Yi Benjamin Koh Jer Min Maike Jungen
Wiki - Australia Roy Lan Karin Teo Shereen Tan Shanelle Gooi
Wiki - India Ray Saurav Cristina Gavrila Tilottoma Sequeira Edward Charles Cryer Ananya Deshpande